Idiomes
 

Cursos d'espanyol

   

 

Índex

Presentació

Us oferim la possibilitat d'estudiar diversos graus d'espanyol, des del nivell A2, que us permet una primera aproximació a la llengua parlada i escrita, fins al nivell C1, que us capacita per a conseguir una comunicació fluida i eficaç amb les persones natives d’aquesta llengua, amb una metodologia comunicativa mitjançant tasques. Cada curs té una durada de 56 hores; cada classe o sessió és de 3 hores, entre les 9 i les 12 hores, amb mitja hora de descans.

La Universitat Jaume I disposa de professorat amb una bona preparació pedagògica i amb molta experiència amb estudiantat de procedències diverses.

Tot açò us farà aprendre espanyol d'una manera agradable i eficaç.

A dalt Índex

 

Objectius generals

La competència lingüística que s’haurà d’acreditar per a l’obtenció dels certificats esmentats en el punt primer és la que indiquen els descriptors del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació (vegeu el MERC en espanyol; versions en anglès i francès del web del Consell d'Europa).

 

A1

Poder comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Poder presentar-se i presentar una tercera persona, i formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on es viu, la gent que coneix i les coses que té. Poder interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parle a poc a poc i amb claredat, i que estiga disposada a ajudar.

 
 

A2

Poder comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Poder comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigisquen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Poder descriure, de manera senzilla, aspectes de l’experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

 
 

B1

Poder comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la faena, a l’escola, a l’oci, etc. Poder fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes familiars o d’interès personal. Poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

 
 

B2

Poder comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Poder expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporte tensió per a cap dels interlocutors. Poder produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes, i també expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

 
 

C1

Poder comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i reconèixer-ne el sentit implícit. Poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

 

A dalt Índex

 

Objectius per habilitats

Comprensió oral

 

A1

Puc reconèixer paraules familiars i expressions molt bàsiques sobre temes propis de la família i l’entorn concret i immediat, si la gent parla a poc a poc i amb claredat.

 
 

A2

Puc comprendre expressions i el vocabulari més freqüent sobre temes d’interès personal (per exemple, informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació laboral). Puc entendre la idea principal de missatges i avisos curts, clars i senzills.

 
 

B1

Puc comprendre les idees principals d’un discurs clar i en llenguatge estàndard sobre temes familiars, que es poden trobar a la feina, a l’escola, durant el temps lliure, etc. Puc comprendre la idea principal de molts programes de ràdio i televisió que tracten sobre assumptes actuals o d’interès personal o professional, si l’articulació és relativament lenta i clara.

 
 

B2

Puc comprendre conferències i discursos llargs i, fins i tot, seguir una argumentació complexa si el tema és relativament familiar. Puc comprendre la majoria de les notícies de televisió i els programes d’actualitat. Puc comprendre la majoria de les pel·lícules en registre estàndard.

 
 

C1

Puc comprendre discursos llargs, encara que no estiguen ben estructurats i que les relacions només siguen implícites i no estiguen assenyalades explícitament. Puc comprendre programes de televisió i pel·lícules sense gaire esforç.

 

A dalt Índex

Comprensió lectora

 
 

A1

Puc comprendre noms familiars, paraules i frases molt senzilles; per exemple, les que apareixen en anuncis, cartells i catàlegs.

 
 

A2

Puc llegir textos molt curts i senzills. Puc trobar informació com ara anuncis, prospectes,  menús i horaris, i puc comprendre cartes personals curtes i senzilles.

 
 

B1

Puc comprendre textos que utilitzen un llenguatge molt habitual i quotidià o que està relacionat amb la feina. Puc comprendre la descripció de fets, sentiments i desitjos en cartes personals.

 
 

B2

Puc llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista . Puc comprendre prosa literària contemporània.

 
 

C1

Puc comprendre textos llargs i complexos de caràcter literari o basats en fets i puc apreciar-ne les diferències d’estil. Puc comprendre articles d’especialitat i instruccions tècniques llargues, encara que no tinguen relació amb el meu camp d’especialitat.

 

A dalt Índex

Interacció oral

 
 

A1

Puc comunicar-me de manera senzilla a condició que l'interlocutor estiga disposat a repetir el que ha dit o a dir-ho amb altres paraules i més a poc a poc i que m'ajude a formular el que intente dir. Puc plantejar i respondre preguntes senzilles sobre temes familiars o sobre temes relacionats amb necessitats immediates.

 
 

A2

Puc comunicar-me en tasques senzilles i habituals que exigisquen un intercanvi senzill i directe d'informació sobre temes i activitats familiars. Puc mantindre intercanvis socials molt breus encara que, en general, no els entenga prou com per mantindre o dirigir jo mateix una conversa.

 
 

B1

Puc fer front a la majoria de situacions que poden aparèixer en viatjar a un indret on es parla la llengua objecte d'aprenentatge. Puc participar espontàniament en una conversa sobre temes familiars o d'interès personal o relatius a la vida quotidiana (per exemple, família, aficions, feina, viatges i fets quotidians).

 
 

B2

Puc comunicar-me amb una certa espontaneïtat i fluïdesa, cosa que fa possible la interacció amb parlants nadius. Puc participar activament en una conversa en contextos familiars, presentant i defensant les meues opinions.

 
 

C1

Puc expressar-me espontàniament i amb fluïdesa sense haver de buscar gaire les paraules. Puc utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç amb finalitats socials i professionals. Puc formular, de manera precisa, idees i opinions i relacionar hàbilment la meva contribució al discurs amb la dels altres interlocutors.

 

A dalt Índex

 

Expressió oral

 
 

A1

Puc utilitzar expressions i frases senzilles per descriure el lloc on visc i la gent que conec.

 
 

A2

Puc utilitzar una sèrie d’expressions i frases per descriure de manera senzilla la meua família i altra gent, les meues condicions de vida, el meu bagatge educatiu i la meua feina actual o l’última que vaig tindre.

 
 

B1

Puc connectar frases d’una manera senzilla per tal de descriure experiències i fets, els meus somnis, les meues esperances o les meues aficions. Puc donar raons o explicacions breus sobre opinions i projectes. Puc explicar una història o relatar l’argument d’un llibre o d’una pel·lícula i descriure les meues reaccions.

 
 

B2

Puc presentar descripcions clares i detallades sobre una àmplia gamma de temes relatius als meus centres d’interès. Puc explicar el meu punt de vista sobre un tema i exposar els avantatges i els inconvenients de diferents opcions.

 
 

C1

Puc presentar descripcions clares i detallades sobre temes complexos que inclouen altres temes, desenvolupar alguns punts concrets i arribar a una conclusió apropiada.

 

A dalt Índex

Expressió escrita

 

A1

Puc escriure postals curtes i senzilles; per exemple, per enviar felicitacions. Puc emplenar formularis amb dades personals; per exemple, el nom, la nacionalitat i l’adreça en una fitxa de registre d’hotel.

 
 

A2

Puc escriure notes i missatges curts i senzill relatius a necessitats immediates. Puc escriure cartes personals molt senzilles, per exemple, per agrair alguna cosa a algú.

 
 

B1

Puc escriure textos senzills i ben cohesionats sobre temes familiars o d’interès personal. Puc escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.

 
 

B2

Puc escriure textos clars i detallats sobre una àmplia gamma de temes relatius als interessos. Puc escriure un assaig o informe i transmetre una informació o donar raons a favor o en contra d’una opinió determinada. Puc escriure cartes que remarquen la importància que tenen per a mi alguns fets o algunes experiències.

 
 

C1

Puc expressar-me mitjançant textos clars i ben estructurats, i desenvolupar el meu punt de vista amb una certa extensió. Puc escriure sobre temes complexos en cartes, assaigs o informes, i subratllar-ne els aspectes que considere més importants. Puc seleccionar l’estil apropiat d'acord amb el lector a qui van adreçats els meus textos.

 

A dalt Índex

 

Objectius per nivells

 
 

 

A1

 
 

CO

Puc reconèixer paraules familiars i expressions molt bàsiques sobre temes propis de la família i l’entorn concret i immediat, si la gent parla a poc a poc i amb claredat.

 
 

CL

Puc comprendre noms familiars, paraules i frases molt senzilles; per exemple, les que apareixen en anuncis, cartells i catàlegs.

 
 

IO

Puc comunicar-me de manera senzilla a condició que l'interlocutor estiga disposat a repetir el que ha dit o a dir-ho amb altres paraules i més a poc a poc i que m'ajude a formular el que intente dir. Puc plantejar i respondre preguntes senzilles sobre temes familiars o sobre temes relacionats amb necessitats immediates.

 
 

EO

Puc utilitzar expressions i frases senzilles per descriure el lloc on visc i la gent que conec.

 
 

EE

Puc escriure postals curtes i senzilles; per exemple, per enviar felicitacions. Puc emplenar formularis amb dades personals; per exemple, el nom, la nacionalitat i l’adreça en una fitxa de registre d’hotel.

 

A dalt Índex

 

 

A2

 

 

CO

Puc comprendre expressions i el vocabulari més freqüent sobre temes d’interès personal (per exemple, informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació laborl). Puc entendre la idea principal de missatges i avisos curts, clars i senzills.

 

 

CL

Puc llegir textos molt curts i senzills. Puc trobar informació com ara anuncis, prospectes,  menús i horaris, i puc comprendre cartes personals curtes i senzilles.

 

 

IO

Puc comunicar-me en tasques senzilles i habituals que exigisquen un intercanvi senzill i directe d'informació sobre temes i activitats familiars. Puc mantindre intercanvis socials molt breus encara que, en general, no els entenga prou com per mantindre o dirigir jo mateix una conversa.

 

 

EO

Puc utilitzar una sèrie d’expressions i frases per descriure de manera senzilla la meua família i altra gent, les meues condicions de vida, el meu bagatge educatiu i la meua feina actual o l’última que vaig tindre.

 

 

EE

Puc escriure notes i missatges curts i senzill relatius a necessitats immediates. Puc escriure cartes personals molt senzilles, per exemple, per agrair alguna cosa a algú.

 

A dalt Índex

 

 

B1

 
 

CO

Puc comprendre les idees principals d’un discurs clar i en llenguatge estàndard sobre temes familiars, que es poden trobar a la feina, a l’escola, durant el temps lliure, etc. Puc comprendre la idea principal de molts programes de ràdio i televisió que tracten sobre assumptes actuals o d’interès personal o professional, si l’articulació és relativament lenta i clara.

 
 

CL

Puc comprendre textos que utilitzen un llenguatge molt habitual i quotidià o que està relacionat amb la feina. Puc comprendre la descripció de fets, sentiments i desitjos en cartes personals.

 
 

IO

Puc fer front a la majoria de situacions que poden aparèixer en viatjar a un indret on es parla la llengua objecte d'aprenentatge. Puc participar espontàniament en una conversa sobre temes familiars o d'interès personal o relatius a la vida quotidiana (per exemple, família, aficions, feina, viatges i fets quotidians).

 
 

EO

Puc connectar frases d’una manera senzilla per tal de descriure experiències i fets, els meus somnis, les meues esperances o les meues aficions. Puc donar raons o explicacions breus sobre opinions i projectes. Puc explicar una història o relatar l’argument d’un llibre o d’una pel·lícula i descriure les meues reaccions.

 
 

EE

Puc escriure textos senzills i ben cohesionats sobre temes familiars o d’interès personal. Puc escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.

 

A dalt Índex

 

 

B2

 
 

CO

Puc comprendre conferències i discursos llargs i, fins i tot, seguir una argumentació complexa si el tema és relativament familiar. Puc comprendre la majoria de les notícies de televisió i els programes d’actualitat. Puc comprendre la majoria de les pel·lícules en registre estàndard.

 
 

CL

Puc llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista . Puc comprendre prosa literària contemporània.

 
 

IO

Puc comunicar-me amb una certa espontaneïtat i fluïdesa, cosa que fa possible la interacció amb parlants nadius. Puc participar activament en una conversa en contextos familiars, presentant i defensant les meues opinions.

 
 

EO

Puc presentar descripcions clares i detallades sobre una àmplia gamma de temes relatius als meus centres d’interès. Puc explicar el meu punt de vista sobre un tema i exposar els avantatges i els inconvenients de diferents opcions.

 
 

EE

Puc escriure textos clars i detallats sobre una àmplia gamma de temes relatius als interessos. Puc escriure un assaig o informe i transmetre una informació o donar raons a favor o en contra d’una opinió determinada. Puc escriure cartes que remarquen la importància que tenen per a mi alguns fets o algunes experiències.

 
A dalt Índex
 

 

C1

 
 

CO

Puc comprendre discursos llargs, encara que no estiguen ben estructurats i que les relacions només siguen implícites i no estiguen assenyalades explícitament. Puc comprendre programes de televisió i pel·lícules sense gaire esforç.

 
 

CL

Puc comprendre textos llargs i complexos de caràcter literari o basats en fets i puc apreciar-ne les diferències d’estil. Puc comprendre articles d’especialitat i instruccions tècniques llargues, encara que no tinguen relació amb el meu camp d’especialitat.

 
 

IO

Puc expressar-me espontàniament i amb fluïdesa sense haver de buscar gaire les paraules. Puc utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç amb finalitats socials i professionals. Puc formular, de manera precisa, idees i opinions i relacionar hàbilment la meva contribució al discurs amb la dels altres interlocutors.

 
 

EO

Puc presentar descripcions clares i detallades sobre temes complexos que inclouen altres temes, desenvolupar alguns punts concrets i arribar a una conclusió apropiada.

 
 

EE

Puc expressar-me mitjançant textos clars i ben estructurats, i desenvolupar el meu punt de vista amb una certa extensió. Puc escriure sobre temes complexos en cartes, assaigs o informes, i subratllar-ne els aspectes que considere més importants. Puc seleccionar l’estil apropiat d'acord amb el lector a qui van adreçats els meus textos.

 
A dalt Índex

Estructura de les proves

 
 

 

A1/A2

 
   

Descripció

Punts

Temps

 
 

CO

PART A. Text oral d’uns 4 minuts de durada amb 15 preguntes de veritable o fals.

PART B. Escoltar 3 textos orals breus amb 1 pregunta de resposta múltiple per a cadascun.

25%

40 min

 
 

CL

Llegir 4 textos de tipus diferent amb un total de 20 preguntes de veritable o fals, resposta múltiple i aparellar.

25%

1 h

 
 

GV

Consta d'exercicis que avaluen el coneixement d'aspectes bàsic de gramàtica i vocabulari.

12,5%

40 min

 
 

EO

Conversa amb 6 preguntes.

12,5%

8 min

 
 

Resoldre 6 situacions quotidianes.

12,5%

7 min

 
 

EE

Escriure una carta personal d’una extensió aproximada de 150 paraules fent referència a uns punts concrets.

12,5%

30 min

 
 

 

100%

3 h 5 min

 

A dalt Índex

 
 

B1

 
 

Descripció

Punts

Temps

 
 

CO

Consta de tres parts, amb un total de 4 textos de tipus diferent. L’àrea té un total de 15 preguntes: elecció múltiple i resposta breu.

20%

40 min

 
 

CL

Llegir 2 textos de tipus diferent amb un total de 20 preguntes de veritable o fals, resposta múltiple i aparellar.

20%

40 min

 
 

GV

Consta de tres exercicis que avaluen el coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic, la majoria dels quals es basen en textos.

20%

30 min

 
 

EO

Consta de 3 activitats. Els examinands han de respondre preguntes, fer intervencions individuals i resoldre conjuntament una tasca.

20%

30 min

 
 

EE

PART A. Escriure una carta personal d’una extensió aproximada de 150 paraules.

PART B. Escriure un text formal d’una extensió aproximada de 180 paraules.

20%

1 h 30 min

 
 

100%

3 h 50 min

 

A dalt Índex

 
 

B2

 
 

Descripció

Punts

Temps

 
 

CO

Consta de tres parts, amb un total de 4 textos de tipus diferent. L’àrea té un total de 15 preguntes: elecció múltiple i resposta breu

20%

40 min

 
 

CL

Llegir 2 textos de tipus diferent amb un total de 20 preguntes de veritable o fals, resposta múltiple i aparellar.

20%

40 min

 
 

GV

Consta de tres exercicis que avaluen el coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic, la majoria dels quals es basen en textos.

20%

30 min

 
 

EO

Consta de 3 activitats. Els examinands han de respondre preguntes, fer intervencions individuals i resoldre conjuntament una tasca.

20%

30 min

 
 

EE

PART A. Escriure una carta personal d’una extensió aproximada de 150 paraules

PART B. Escriure un text formal d’una extensió aproximada de 180 paraules.

20%

1 h 30 min

 
 

100%

3 h 50 min

 
A dalt Índex
 
 

C1

 
 

Descripció

Punts

Temps

 
 

CL

Llegir 2 textos de tipus diferent amb un total de 10 preguntes de resposta múltiple.

10%

40 min

 
 

GV

Consta d’exercicis que avaluen el coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

25%

1 h

 
 

EO

Fer una exposició a partir d’un text o imatge, resoldre unes tasques i llegir en veu alta un text d’unes 200 paraules.

15%

20 min

 
 

EE

PART A. Escriure una carta personal d’una extensió aproximada de 180 paraules.

PART B. Escriure un text formal d’una extensió aproximada de 200 paraules.

40%

1 h 30 min

 
 

 

100%

3 h 30 min

 

A dalt Índex

 

En construccióModel de prova

 
 

B1