Idiomes
 

Informació general

 

 

Normativa

Inscripció i matrícula

 • La inscripció als cursos de llengües de català i espanyol a l’estiu de la Universitat Jaume I es realitza per Internet mitjançant un formulari electrònic, entre els dies 15 de gener i 13 de juny de 2011.

 • Per poder inscriure’s a un curs cal acreditar, amb un certificat, el nivell de coneixements immediatament anterior; en tot cas, podreu fer una prova de nivell el primer dia de classe.

 • Es considera formalitzada la matrícula quan s’ha fet la inscripció i s’han pagat els drets del curs; la Universitat Jaume I us enviarà un missatge electrònic com a justificant.

 • Els cursos es completaran per rigorós ordre d’inscripció i de pagament. Les places són limitades.

 • L’estudiantat es matricula sota la seua responsabilitat i té l’obligació de conèixer i respectar les condicions establertes en aquesta normativa i les normes de convivència de la Universitat.

 • La matrícula dóna dret a assistir a les classes programades, a rebre el material d’aprenentatge corresponent, a obtindre un certificat d’assistència i d’aprofitament, si escau, i a fer ús de les instal·lacions i serveis de la Universitat durant la durada dels cursos, amb les mateixes condicions que la resta d'estudiantat de la Universitat.

 • Quan un curs tinga el nombre de places cobert es tancarà i s’obrirà una llista d’espera, per si s’hi produeix alguna baixa.

 • La realització de les activitats complementàries és voluntària. Les despeses que comporten han de ser assumides per les persones que hi participen.

 • L’allotjament és a càrrec de cada persona.

A dalt Índex

Pagament

 • El preu de la matrícula per persona és de 425 euros (si la inscripció es fa del 15 de gener al 13 de març de 2011) i de 475 euros (si la inscripció es fa del 14 de març al 13 de juny de 2011), i s’ha d’abonar al compte bancari següent, en pagament únic.

Entitat bancària: Bancaixa
Número de compte: 2077-0580-43-3106383653
BIC: CVALESVVXXX
IBAN: ES82 2077 0580 4331 0638 3653

 • En el justificant bancari ha de constar el nom i els cognoms de la persona que es matricula i el codi següent: cece09.

Formalització de la matrícula

 • Cal emplenar el formulari electrònic i fer el pagament en un termini de 7 dies comptadors des de la data d’inscripció. 

 • Després, s’ha d’enviar una còpia del justificant del pagament i del certificat del nivell de coneixements (tret de les inscripcions als nivells A1-A2) a l’adreça electrònica svalles@guest.uji.es o al fax número +34 964 728 838 o per correu postal a l’adreça: Universitat Jaume I; CAL (edifici de la biblioteca); avinguda de Sos Baynat, s/n; 12006 Castelló de la Plana.

 • Si en el termini establert no s’han abonat els drets de matrícula, es considerarà sense efecte la inscripció.

Anul·lacions de matrícula

Les persones matriculades en aquests cursos poden demanar l'anul·lació total de la matrícula i la devolució de l'import abonat abans del 13de juny pels motius següents:

a) Malaltia greu, justificada mitjançant la presentació del corresponent certificat mèdic oficial en què ha de constar la data de l'inici de la malaltia i el període de convalescència.

b) Anul·lació del curs. Si un curs no cobreix un mínim de 12 matrícules pot ser anul·lat. Les persones matriculades en aquest curs tindran dret a la devolució de l’import de la matrícula o a matricular-se en un altre curs.

Cerfiticats

 • Per obtindre un certificat d’assistència de la Universitat Jaume I cal haver assistit almenys al 80% de les classes.

 • Les persones que, a més, superen l’avaluació corresponent al nivell en què s’han inscrit obtindran un certificat d’aprofitament-aptitud de la Universitat Jaume I on també constaran les hores impartides i el programa del curs.

 • Els certificats es lliuraran el 29 de juliol de 2011.

A dalt Índex

 
Aula de teatre
 
Aula d'informàtica
 
Aula de música
 
Biblioteca
 
Aula de fotografia
 
Aula de cinema
 
Teatre a l'Àgora
 
Bàsquet a l'UJI
 
Bing Band UJI
 
Cor de l'UJI (Nadal)